Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności.jesteś w: strona główna / Oferta przetargowa

Oferta przetargowa

Za._nr_1_do_oferty

Siemianowice Śląskie, 10.06.2021
BlueBall Krzysztof Olech ul. św. Barbary 22/2 41-100 Siemianowice Śląskie

ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Przedmiot zapytania W związku z realizacją projektu w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług pełnienia funkcji kierownika budowy podczas realizacji robót budowlanych obejmujących rozbudowę i przebudowę lokalu wraz z adaptacją na cele prowadzenia ośrodka leczenia otyłości w Siemianowicach Śląskich.

II. Opis przedmiotu zamówienia i minimalne wymagania (spełnienie wszystkich jest wymagane): Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pełnienia funkcji kierownika budowy podczas realizacji robót budowlanych obejmujących rozbudowę i przebudowę lokalu wraz z adaptacją na cele prowadzenia ośrodka leczenia otyłości. Roboty budowlane będą prowadzone zgodnie z zakresem robót określonym w dokumentacji projektowej, na którą składa się w szczególności projekt budowlany, pozwolenie na budowę. Roboty budowlane obejmują rozbudowę lokalu o dodatkowe 50m2 oraz przebudowę i adaptację lokalu w części użytkowanej dotychczasowej (ok. 80 m2). W przypadku pytań dotyczących szczegółów robót budowlanych, dla których pełniona będzie funkcja kierownika budowy, należy skontaktować się z Zamawiającym. Dokumentacja projektowa dotycząca planowanych do wykonania robót budowlanych znajduje się w siedzibie zamawiającego i może zostać udostępniona na wniosek oferenta. Wymagania dot. kierownika budowy: a) Pełnienie funkcji kierownika budowy wynikających z obowiązków Ustawy prawo budowlane oraz innych przepisów prawa. b) Ostatecznie doprowadzenie inwestycji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Kod CPV: 71540000-5 Opis: Usługi zarządzania budową Termin realizacji umowy: maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.

III. Warunki udziału w postępowaniu:
Składający ofertę:
Składający ofertę musi spełniać poniższe warunki oraz przedłożyć dokumentację potwierdzającą ich spełnianie na dzień złożenia oferty, tj. przedłożyć: 1. Posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych upoważniających do pełnienia funkcji kierownika budowy dla robót wymienionych w pkt. II – wraz z ofertą proszę przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tego warunku. 2. Posiadanie doświadczenia zawodowego: doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy - minimum 2 lata – wraz z ofertą proszę przedłożyć stosowne oświadczenie potwierdzające posiadanie doświadczenia. Złożona oferta powinna zawierać: 1. Nazwę i adres oferenta, 2. Wartość oferty– ogółem i w rozbiciu (cena netto, podatek VAT, cena brutto). 3. Termin ważności oferty, 4. Informację o deklarowanej przez oferenta minimalnej ilości godzin pracy na budowie dotyczącej przedmiotu zapytania w ciągu tygodnia. Wymagana minimalna ilość godzin pracy na budowie wynosi 5 godzin w ciągu tygodnia. 5. Załącznik w postaci oświadczenia dotyczącego braku konfliktu interesów, którego wzór został udostępniony wraz z niniejszym zapytaniem ofertowym jako załącznik nr 1. Oferta wraz z załącznikiem powinna być przesłana/doręczona na adres korespondencyjny: BlueBall Krzysztof Olech ul. św. Barbary 22/2 41-100 Siemianowice Śląskie lub na adres e-mail: krzysztof.olech@blueball.pl

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych – oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. W przypadku braku spełnienia powyższych warunków – oferta nie będzie brana pod uwagę podczas wyboru dokonywanego przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert według własnego uznania (jeśli zajdzie taka konieczność), do anulowania zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania ofertowego wraz z podaniem przyczyny. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty w szczególności w przypadku, gdy nie wpłynęła żadna oferta, wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu albo wszyscy oferenci zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności (anulowanie, unieważnienie lub zamknięcie postępowania bez wyboru oferty) oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy na realizację usługi.

IV. Termin składania ofert upływa w dn. 18.06.2021 Za termin doręczenia oferty uznaje się datę jej wpływu na ww. adres korespondencyjny lub jej otrzymania na powyżej wskazany adres e-mail. Zaznacza się, że oferty, które zostaną doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

V. Kryteria oceny ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Cena: 90 % Minimalna ilość godzin pracy na budowie w ciągu tygodnia: 10 % Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację: a) punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane za cenę netto określoną w ofercie, według następującego wzoru: (Cena oferty najniższej / Cena oferty badanej) x 100 x 90% = ilość punktów b) punkty za kryterium „Minimalna ilość godzin pracy na budowie w ciągu tygodnia” zostaną przyznane według następującego wzoru: (Minimalna ilość godzin pracy na budowie w ciągu tygodnia podana w ofercie badanej / Największa ilość godzin pracy na budowie w ciągu tygodnia spośród rozpatrywanych ofert) x 100 x 10% = ilość punktów Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

VI. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych i kapitałowych: Informujemy, że zamówienie ma zostać udzielone w ramach projektu, w którym Zamawiający jest zobowiązany do stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w związku z czym Zamawiającego i Wykonawcę obowiązuje zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych, o którym mowa w sekcji 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” ww. Wytycznych. W związku z powyższym informujemy, że w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie w szczególności nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z ogłaszającym zamówienie. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu ogłaszającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w następującym zakresie i w następujących przypadkach: - Zmiany terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji umowy wynikające z postanowień umowy o dofinansowanie Zamawiającego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, w tym jeżeli umowa ta została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia; - W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, zmniejszenie wartości zamówienia); - Zmian nazwy, siedziby firmy, zmiany teleadresowe, ilości i numerów kont bankowych Wykonawcy lub Zamawiającego (zmiany podmiotowe); - Zmiany osób reprezentujących w trakcie realizacji umowy interesy Stron; - Zmian przepisów obowiązującego prawa dotyczącego umowy; - Ograniczenia zakresu usługi wynikającego z braku środków finansowych Zamawiającego lub innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; - Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i nie ograniczają przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym; - Zmiany sposobu realizacji dostawy oraz pozostałych zobowiązań Wykonawcy, w szczególności w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja, atak terrorystyczny, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to zostanie przekazane niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach; - Zmiany terminu i zakresu realizacji dostawy w przypadku wystąpienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostawy, za które to działania nie ponosi winy którakolwiek ze Stron umowy; - Zmiany podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, pod warunkiem zgodności z postanowieniami zapytania ofertowego; - Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; - Zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT lub podatku akcyzowego, Zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej obejmującej zgody obu stron.


W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 10.06.2021 r. na świadczenie usług pełnienia funkcji kierownika budowy podczas realizacji robót budowlanych obejmujących rozbudowę i przebudowę lokalu wraz z adaptacją na cele prowadzenia ośrodka leczenia otyłości informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty złożonej przez REM – KOM S.C. Piotr Wroński, Szymon Giebel z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Wróbla 14. Kwota netto zamówienia 4 000,00 PLN.

Krzysztof Olech - fizjoterapeuta, trener przygotowania motorycznego specjalizujący się w diagnostyce funkcjonalnej

Krzysztof
Olech

Założyciel oraz główny motor napędowy BlueBall. Z wykształcenia fizjoterapeuta oraz trener przygotowania motorycznego o bardzo szerokim spektrum specjalizacji udokumentowanych prestiżowymi kursami i wieloletnią praktyką fizjoterapeutyczną.

Sebastian Kurbiel - fizjoterapeuta, osteopata i praktyk terapii manualnej

Sebastian
Kurbiel

Z pasjii i wykształcenia certyfikowany osteopata i praktyk terapii manualnych. Wiedzę zdobytą w prestiżowej Sutherland College of Osteopathic Medicine w Brukselii, przekłada na pomoc pacjentom w najcięższych przypadkach i dolegliwościach.

Rafał Piętak - trener personalny oraz fizjoterapeuta, gabinet przyjęć w Katowicach i Siemianowicach

Rafał
Piętak

Posiadając dyplom magistra fizjoterapii oraz szereg specjalistycznych szkoleń podejmuje się leczenia dolegliwości bólowych jak również rehabilitacji po zabiegowej. Wynika to z bogatego doświadczenia w terapii manualnej jak również prowadzenia treningów personalnych.

Paweł Kaczmarczyk - fizjoterapeuta i specjalista terapii manualnej, przyjmuje w gabinecie BlueBall w Katowicach

Paweł
Kaczmarczyk

Fizjoterapeuta, nastawiony na ciągły rozwój i nowe wyzwania, doświadczony w pomocy sportowcom i osobom, które urazach, kontuzjach i zabiegach potrzebują wsparcia fizjoterapeuty w domu.

Piotr Kos - specjalista terapii manualnej oraz osteopatii w BlueBall

Piotr
Kos

Specjalista fizjoterapii sportowej i ortopedii, pracuje z pacjentami nad poprawą sprawności ogólnej a także wspiera podczas powrotu do zdrowia. Obecnie poszerza wiedzę na Flanders International College of Osteapathy.

Michał Kafarski - Trener przygotowania motorycznego

Michał
Kafarski

Trener przygotowania fizycznego oraz trener indywidualny. Wieloletnie doświadczenie pracy w klubach fitness i organizacjach sportowych, połączone z bogatą edukacją w tym właśnie zakresie podwyższa jakość treningu z każdym podopiecznym Michała.

Dominika Brol - Instruktor lekkoatletyki oraz specjalistka z zakresu żywnienia i suplementacji w sporcie.

Dominika
Brol

Absolwentka studiów podyplomowych AWF na kierunku instruktor lekkoatletyki oraz studiów podyplomowych z zakresu żywienia i suplementacji w sporcie.

Małgorzata Kucharska BlueBall

Małgorzata
Kucharska

Fizjoterapeutka, specjalizuje się w profilaktyce i terapii narządu ruchu, szczególnie w leczeniu dolegliwości kręgosłupa i stawów obwodowych.

Maciej Jurczak

Maciej
Jurczak

- trener przygotowania motorycznego w BlueBall. Główne obszary specjalizacji to przygotowanie motoryczne do gry w golfa, trening zawodników gier zespołowych, w tym również juniorów.

Katarzyna Waldera - specjalista dietetyk żywieniowy

Katarzyna
Waldera

Specjalistka, psychodietetyk kliniczny specjalizujące się w dietach odchudzających, wspiera żywieniowo osoby zmagające się z chorobami układu pokarmowego, układu sercowo-naczyniowego, chorób tarczycy.

Patryk Marczykowski - fizjoterapeuta i osteopata w BlueBall Siemianowice.

Patryk
Marczykowski

Fizjoterapeuta z holistycznym podejściem do zdrowia pacjenta, angażuje się w stu procentach w ich drogę powrotną do zdrowia. Kontynuuje naukę na studiach podyplomowych z zakresu Medycyny Osteopatycznej.

Dawid Pawlak w BlueBall

Dawid
Pawlak

Fizjoterapeuta Specjalista Medycyny Manualnej i Ortopedycznej Terapii Manualnej. Tytuł Doktora nauk o kulturze fizycznej zdobył z wyróżnieniem na AWF w Katowicach. Swoją pracę manualną łączy z diagnostyką USG narządu ruchu.

Agnieszka-Łobodzińska - recepcja i zapisy w BlueBall

Agnieszka
Łobodzińska

Doświadczenie w działach kadr oraz księgowości zamieniła na organizowanie życia w BlueBall. Zapisy, grafiki oraz sprawy firmowe nie mają szans na przetrwanie bez jej ingerencji.

Lekarze specjaliści - ortopeda, traumatolog, reumatolog, chirurg szczękowy i inni polecani lekarze

Polecani
lekarze

Szukasz odpowiedniego specjalisty? Zapoznaj się z naszymi rekomendacjami. Ścisła współpraca to gwarant skutecznego leczenia Polecamy tych specjalistów!

Dołącz do BlueBall Team!

Dołącz do
BlueBall

Czujesz, że posiadasz odpowiednio wysokie kwalifikacje aby dołączyć do naszego team'u? Prześlij nam swoje CV wraz z listem przewodnim. Czekamy na Ciebie!

strzałka do góry

GODZINY OTWARCIA:

PONIEDZIAŁEK

8:00 - 20:00

WTOREK

8:00 - 20:00

ŚRODA

8:00 - 20:00

CZWARTEK

8:00 - 20:00

PIĄTEK

8:00 - 18:00

SOBOTA

Zapisy ustalane
telefonicznie

Po wcześniejszym umówieniu, przyjmujemy pacjentów poza godzinami otwarcia.

kontakt z nami:

Zadzwoń i zarejestruj się!
+48 7 96 96 96 71

Email BlueBall

Masz pytania? Napisz!
info@blueball.pl

Zaplanuj dojazd do nas:
Gabinet Siemianowice Śl.
Gabinet Katowice - Centrum
BlueBall Performance

NASZ ADRES:

BlueBall - Centrum Rehabilitacji,
Osteopatii i Treningu

Główna siedziba:

ul. Św. Barbary 22
41-100 Siemianowice Śląskie


ul. Sokolska - przyjmuje tylko 
Osteopata 
40-094 Katowice

BlueBall Performance

ul. Jedności 10
41-200 Sosnowiec

zapisz się do newslettera

strzałka do góry

Zaufali nam:

Szkolenia i współpraca z Real PolskaSzkolenia i współpraca z MakroWspółpraca z LuxMedWspółpraca z Signal IdunaWspółpraca z PASMwspółpraca z placówkami Enel-Med

 

BlueBall - Centrum rehabilitacji, Osteopatii i Treningu w Siemianowicach Śląskich i Katowicach.