Cele projektu: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez utworzenie certyfikowanego ośrodka leczenia otyłości i nadwagi oraz rozszerzenie dotychczasowej działalności fizjoterapeutycznej i treningowej o komplementarne usługi medyczne i paramedyczne.

Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie trwały wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie, dywersyfikacja źródeł przychodu firmy poprzez wprowadzenie nowych usług medycznych – komplementarnych względem aktualnie świadczonych usług fizjoterapii i treningu, a także poprawa warunków BHP i sanitarnych przedsiębiorstwa i pracowników.

Wartość projektu: 510 094,99 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 368 917,26 zł

 

Zapytania ofertowe

1. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pełnienia funkcji kierownika budowy podczas realizacji robót budowlanych obejmujących rozbudowę i przebudowę lokalu wraz z adaptacją na cele prowadzenia ośrodka leczenia otyłości w Siemianowicach Śląskich

Załącznik nr 1 oświadczenie o konflikcie interesów

Zał. nr 1 do oferty

Załącznik nr 2 treść zapytania ofertowego

Kierownik budowy – zapytanie ofertowe

 

Wynik:

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 10.06.2021 r. na świadczenie usług pełnienia funkcji kierownika budowy podczas realizacji robót budowlanych obejmujących rozbudowę i przebudowę lokalu wraz z adaptacją na cele prowadzenia ośrodka leczenia otyłości informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty złożonej przez REM – KOM S.C. Piotr Wroński, Szymon Giebel z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Wróbla 14. Kwota netto zamówienia 4 000,00 PLN.